88073976_2890816360981514_8586089002837213184_n

Bùi Văn Tam

Cảm ơn vì tất cả những kiến thức của anh Nhất Linh đã truyền đạt trong Khóa học, vì những chia sẻ thật nhiệt huyết!